Курс «Русского языка» на английском языке

Курсымызда  тек тиімді әдістемені қолданамыз!

 • Бірінші сабақтан бастап сөйлеу дағдысын дамытамыз
 • Өмірлік қарым-қатынастағы жағдайларды модельдеу
 • Іс жүзінде расталған әдістер мен трендтік контент
 • Cambridge University Press, Oxford University Press, Macmillan және т. б. әлемдік баспалардың заманауи оқулықтары.

 

 

КУРСТАН НЕ АЛАСЫЗ?

 • Сөздік қорыңызды жетілдіресіз
 • Қызықты әрі пайдалы тапсырмаларды орындау арқылы грамматиканың негізін түсінесіз
 • Ойыңызды емін-еркін жеткізе алассыз
 • Сөйлеу дағдысын дамыту үшін сөйлесу клубтарына қатысасыз
 • Алғашқы сабақтан бастап сөз тіркестерін, қарапайым сөйлемдерді құрастыра алып, бұл оңай әрі тиімді екеніне көз жеткізесіз
 • Шамамен 1500 сөзден тұратын сөздік қор
 • Сіз өзіңіз жайлы, ауа-райы туралы, мейрамханада тапсырыс беру, қонақ үйде тұруға мүмкіндік беретін қарапайым фразалар мен сөйлемдерді іс-жүзінде қолдана аласыз
 • Қысқа мерзім ішінде фразалар мен мәтіннің мағынасын түсінуді үйренесіз.

 

САБАҚТАРЫМЫЗ ҚАЛАЙ ӨТУДЕ?

 • Мазмұнды әрі көрнекі материалдар
 • Сізді өмірде кездесетін күнделікті жағдайларға дайындаймыз
 • Грамматикалық конструкциялардың көрнекі әрі схемалық түрде берілуі
 • Тиімді бағдарлама мен заманауи технологиялар
 • Сабақ сайын мультимедиялық құралдарды қолдану — орыс тілін жеңіл түрде түсінуді, ұғуды және қабылдауды көмектеседі

 

Компания «Мархар» в своей деятельности применяет инновационные подходы, и в части обучения иностранным языкам работает по методике, где основной акцент делается на речевые навыки. С первых же занятий студенты развивают навык говорения, что позволяет быстрому закреплению полученного материала.

 

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ НА КУРСЕ?

 • Достаточно широкий словарный запас, позволяющий поддержать несложную беседу о себе, погоде, сделать заказ в ресторане и т.д.
 • Основы грамматики через нескучные и полезные упражнения
 • Навык правильного произношения
 • Навык правильного выстраивания речевых конструкций
 • Навык восприятия на слух несложной речи, понимание текстов в максимально короткие сроки
 • Моделирование жизненных ситуаций в общении
 • Разговорные клубы для дополнительной практики
 • Теорию и сразу же практическое закрепление материала

 

КАК ПРОХОДЯТ ЗАНЯТИЯ?

 

 • Используются современные технологии, интересный контент, что позволяет изучать язык с энтузиазмом
 • Все грамматические конструкции презентуются наглядно и схематически
 • Выполняются задания, с обработкой новых слов, фраз, конструкций в форме диалогов или работы в группах, под контролем преподавателя
 • Используются различные мультимедиа, которые помогают слышать и воспринимать языки на слух

 

ЗАЧЕМ ИЗУЧАТЬ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК?

 • Расширяет Ваше мировоззрение
 • Открывает доступ к свободным путешествиям
 • Расширяет круг интересных знакомств по всему миру
 • Позволяет изучать новую культуру
 • Позволяет ставить глобальные цели, рассуждая масштабными категориями, и постепенно реализовывать их
 • Способствует свободному освоению новых технологий
 • Даёт возможность принести новые знания в мир

«Марқар» компаниясының басты өнімі онлайн тілдер курсы болғандықтан, оқу әдісінде негігі зейінді сөйлеу дағдысына бағыттаған, әсіресе ағылшын тілі курсында. Нәтижені кез келген қатысушы алғашқы сабақтардан көре алады.

КУРСТАН НЕ АЛАСЫЗ?

   • Сөздік қорыңызды толықтырасыз
   • Қызықты әрі пайдалы тапсырмалар арқылы грамматиканың негізін түсінесіз
   • Дұрыс сөйлеуді үйренесіз
   • Ойыңызды емін-еркін жеткізіп, сөйлемді дұрыс құру дағдысын меңгерерсіз
   • Сөйлеу дағдысын дамыту үшін сөйлесу клубтарына қатысасыз
   • Алғашқы сабақтан бастап сөз тіркестерін, қарапайым сөйлемдерді құрастыра алып, бұл оңай әрі тиімді екеніне көз жеткізесіз
   • Шамамен 1500 сөзден тұратын сөздік қор
   • Сіз өзіңіз жайлы, ауа-райы туралы, мейрамханада тапсырыс беру, қонақ үйде тұруға мүмкіндік беретін қарапайым фразалар мен сөйлемдерді іс-жүзінде қолдана аласыз
   • Қысқа мерзім ішінде фразалар мен мәтіннің мағынасын түсінуді үйренесіз.

 

 

САБАҚТАРЫМЫЗ ҚАЛАЙ ӨТУДЕ?

   • Тиімді бағдарлама мен заманауи технологиялар
   • Шетелде күнделікті кездесетін өмірлік жағдайларға байланысты фразалар
   • Барлық грамматикалық конструкциялар көрнекі және схемалық түрде беріледі
   • Сабақ сайын мультимедиялық құралдарды қолдану —  ағылшын тілін жеңіл түрде түсінуді, ұғуды және қабылдауды көмектеседі

 

Компания «Мархар» в своей деятельности применяет инновационные подходы, и в части обучения иностранным языкам работает по методике, где основной акцент делается на речевые навыки. С первых же занятий студенты развивают навык говорения, что позволяет быстрому закреплению полученного материала.

 

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ НА КУРСЕ?

 • Достаточно широкий словарный запас, позволяющий поддержать несложную беседу о себе, погоде, сделать заказ в ресторане и т.д.
 • Основы грамматики через нескучные и полезные упражнения
 • Навык правильного произношения
 • Навык правильного выстраивания речевых конструкций
 • Навык восприятия на слух несложной речи, понимание текстов в максимально короткие сроки
 • Моделирование жизненных ситуаций в общении
 • Разговорные клубы для дополнительной практики
 • Теорию и сразу же практическое закрепление материала

 

КАК ПРОХОДЯТ ЗАНЯТИЯ?

 

 • Используются современные технологии, интересный контент, что позволяет изучать язык с энтузиазмом
 • Все грамматические конструкции презентуются наглядно и схематически
 • Выполняются задания, с обработкой новых слов, фраз, конструкций в форме диалогов или работы в группах, под контролем преподавателя
 • Используются различные мультимедиа, которые помогают слышать и воспринимать языки на слух

 

ЗАЧЕМ ИЗУЧАТЬ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК?

 • Казахский язык является государтсвенным, и его знание является долгом каждого гражданина нашей страны
 • Вы можете лучше узнать казахские обычаи и традиции
 • С легкостью общаться с коренными жителями
 • Познать аутентичность нашей культуры
 • Понимать музыкальные произведения и глубокий смысл казахской поэзии